تبلیغات

تعبیر خواب چغندر – خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چغندر + تعبیر خواب چغندر قند تعبیر خواب چغندر - خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چغندر – خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چغندر چیست؟ دیدن چغندر در خواب  غم و اندوه است و بهتر است که خورده نشود و بیننده خواب آن را دور بیندازد. زیرا دور انداختن چغندر دوری گزیدن از رنج و بلاست. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.

تعبیر خواب چغندر

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چغندر در خواب، غم و اندوه است. اگر کسی بیند چغندر همی خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چغندر در خواب، منفعت اندک است، از جهت زنان و چغندر پخته هم، از زنان منفعت یابد اندکی.

اگر بیند چغندر از خانه بیرون انداخت، دلیل که از غم فرج یابد.

در سر زمین رویاها آمده:

چغندرها در کشتزار : شانس و ترقی در کار

تعداد کثیری چغندر : مذاکرات و معاملات بسیار سودمند

تعبیر خواب کندن چغندر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چغندر در خواب دیدن غم و اندوه خفیفی دارد اما کلا بهره وری و سودیابی است. بیرون آوردن چغندر از زیر خاک نیز همین تعبیر را دارد

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب اسفناج ، خوردن اسفناج در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب مزرعه چغندر

تعبیرگری می گوید:

اگر خواب ببینید مزرعه چغندر دارید و در حال برداشت محصول هستید، اگر در فصل باشد، خیر و نیکویی شما به عموم خواهد رسید و اگر در فصل نباشد، باعث ناراحتی مردم و مرتکب کارهای خلاف خواهید شد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر کشاورزی خواب ببیند چغندرها رشد بیش از حد معمول دارند ، دلالت بر به دست آوردن محصولی فراوان و صلح و آرامش برای او دارد .

تعبیر خواب خوردن چغندر

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با دیگران چغندر می‌خورید، دلالت بر خبرهای خوش فراوان خواهد داشت.

در سر زمین رویاها آمده:

شما چغندر می خورید : شانس در روابط عشقی

تعبیر خواب چغندر - خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چغندر – خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چغندر پخته شده

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید چغندرهایی پخته را در ظرفی آلوده و کثیف بر سر سفره می آورند ، نشانه آن است که به مسائلی پی می برید که موجب پریشانی شما و اندوه شما می شود .

تعبیر خواب داشتن و خریدن چغندر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه ببینید چغندر دارید یا از دکان خریده اید خواب شما می گوید نفعی به شما می رسد که در نتیجه موجب ملال و اندوه می گردد.

داشتن چغندر نشان آن است که مقدمات کاری را فراهم می آورید که سودمند است و اندهبار. از نظر احساس ممکن است شما را اندوهگین کند ولی از نظر مالی متمتع می گردید.

در سر زمین رویاها آمده:

چغندر می خرید : به شما یک هدیه پر ارزش اهدا خواهند کرد .

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب جالیز ، دیدن جالیز هندوانه و خربزه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب لبو

ابن سیرین می‌گوید:

چغندر پخته (لبو) به معنای این است که از زنان منفعت و سود کمتری می‌یابید.

مطیعی تهرانی می‌گوید:

چغندر پخته یا لبو مال مفت و ارزان است و پولی است سهل الوصول که نخواسته و ندانسته از جایی به شما می‌رسد.

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نسیم فان

مطالب متنوع دیگر

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (هنوز هیچ امتیازی ثبت نشده)
Loading...

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار